Кумыкский мир

Культура, история, современность

Гьали шолай

(уьч шиъру)

АНАДАШЫМ

Аллагь насип этген бизге бу яшавда
Бизин тилде сёйлей гёрме тюзде-тавда,
Тюзлю сёйлей, тавлу сёйлей къумукъ тилде,
Дослагъа дос, душманлагъа сувукъ тилде.

Ай сени деп ари буруп, бери буруп,
Къумукъ болмай,
Къумукъ тилин билмей туруп.
Къумукъ тилинг уллу денгиз-дериядай,
Теренлиги десенг, терен, байлыгъы бай.
Бай тили бар гиши буса - элни байы,
Болмаса да бир шайысы, бир баайы.
Къумукъ адам, гьаким болуп яда бир бай,
Къумукъ тилин буза буса, баврум яллай,
Къумукъ халкъдан
Къылыкъ алмай,
Къуллукъ алмай,
Къумукъман деп айтгъан булан
Къумукъ болмай.

Къумукъ тилим, ана тилим, анадашым,
Ана тилин сюйген мени жан къурдашым.
Ана тилинг, ананг йимик, биргине-бир,
Ана тилин билмей деген о да недир?!
Ана булан ана тилни Аллагь берген,
Ана тилни биз сюйгенни, арив гёрген.
Ана тилде охуп болмай, язып болмай
Яшайгъанны гёрсем оьпкем-баврум яллай.


САВБОЛЛАШЫВ

- Ойгъа батып олтурагъан батырым
Ата юртунг ташлап неге гетесен?
Къагъып къойгъан къазыкъ йимик къадалмай
Къаммакъ йимик къангып чыгъып не этесен?

- Къаммакъ йимик къангып нечик гетмейим,
Гёнгюм мени пашман болгъан, зар болгъан,
Аталары ат ойната юрюген
Авлакълары авлетлеге тар болгъан.

- Къангып чыгъып гетип къалсанг къарсалап,
Къумукъ тюзге гелип терек ким салыр,
Тюменлени тюменлерин сен санап,
Къумукъ тюзню талавларын ким санар?

- Отузлардан чагъым мени айлангъан,
Отавум ёкъ, отлавум ёкъ, отум ёкъ,
Огъурсузлар огъар-бугъар пайлагъан
Отавумда олтурмагъа хотум ёкъ.

- Гьай батырым, къайтып гелме ант берип,
Къумукъ тюзге кюлеп савбол этсене,
Ата юртгъа гете бусанг арт берип,
Аталардай ат ойната гетсене!

- Затны айтма, яшны гёнгю кюлейген,
Ат ойнатма
Ат тапсам да не пайда,
Авлетлеге топ ойнама ер де ёкъ,
Аталардай ат ойнатма ер къайда?!


ГЬАЛИ ШОЛАЙ

Алдын игитлер эди
Къоркъув билмес къоччакълар,
Гьали буса оькюре
Къайдагъы бир къачакълар.

Адамланы итлери
Заманны игитлери
Болгъан сонг, олар булан
Кюй де ёкъ, тартма тери.

Тери тартсанг, терингни
Сыдырып да алажакъ,
Теринг сыдыргъан терслер
Игит болуп къалажакъ.

Башчы болуп олтуруп
Къайдагъы бузукъбашлар,
Игитлер болуп чыгъа
Талавурчу тарашлар.

Пайда ёкъ, айтгъан учун,
Намус-ягь болгъан учуз,
Онгуп-тюзелип гете
Бир огъураш огъурсуз.

Айтмагъа чы кёп зат бар,
Айтдыкъ мунда къырыйын,
Насгъа батгъан дюньяда
Таза юрюме къыйын.

«Тангчолпан», №6-2012

Размещено: 25.02.2013 | Просмотров: 3336 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.