Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Макъалалар

Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Макъалалар

Список публикаций

prev 1234

Къумукъбийни оьлюмю.

Уллу тарихчи профессор, доктор Кырзыогълуну артындан
фото

Анкарадан къайгъылы ва аччы хабар етген. Тюркияны инг уллу тарихчилеринден болгъан профессор, доктор М. Фахреттин Кырзыогълу арабыздан айрылгъан. Оьтген февраль айны 10-нда, хамисгюню, юрегини авруву себеп болуп, яшавун тамамлагъан профессор, доктор Крырзыогълу, Гьажи Байрам межитинде жума намазыны арты булан къылынгъан жаназа намаздан сонг Жебечи Асры Мазарлыгъында (къабурларында) Гьакъгъа табушгъан.

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5565 | Комментарии: 0

Космос байлавлукъланы къургъан уллу алимибиз.

Мурат Къаплановну оьз яшавуну ва илму чалышывуну яшыртгъын сырлары
фото

Техника илмуланы доктору, профессору, СССР-ни Пачалыкъ савгъатыны эки керен лауреаты, айтылгъан алим, космос байлавлукъланы къурувчусу Мурат Къаплановну аты ва макътавгъа лайыкълы илмуда этген уллу къошуму артдагъы заманлар болгъанча яшырылып турду...

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 4775 | Комментарии: 0

Сакинат-бийкебизни тувгъан гюнюнде

фото

Халкъыбызны темел тарихине мекенли кюрчю салгъан "Къумукъланы" ва оьзлеге биз сый этип гелеген хыйлы илму китапланы автору, баш тарихчибиз болгъан профессор Сакинат Шигьамматовна Гьажиевагъа ол оьзю бир йыл алда дюньялар Есине табушмагъан эди буса, октябрь айны 14-де 90 йыл тамамланажакъ эди.

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5987 | Комментарии: 9

"Тюркияда къумукълагъа бакъгъан якъдагъы гьаваслыкъ бир заманда да сёнмежек"

фото

Бираз алларда газетни баш редактору Камил Алиев белгили тюркиялы алим, филология илмуланы доктору Четин Пекажардан интернетни арачылыгъы булан бир-нече соравлагъа жаваплар алгъан.

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5447 | Комментарии: 0

Таргъудан чыкъгъан уллу алим

Илья Анисимовну (Нисим-огълуну) яшаву ва илму яратывчулугъу

Илья Анисимов кимдир, кимлердендир? Илмуда байлавлу бугюнге ерли топлангъан материаллагъа таянып ва архивлерден оьзюбюз жыйма болгъан маълуматланы да къоллап, бу соравлагъа жавап берип, о уллу алим булан охувчуларыбызны да таныш этсек, пайдалы болмай къалмажагъы ачыкъ англашыла.

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5346 | Комментарии: 0

Рутул беклери кимлердендир?

Тухум тарихлерине байлавлу бир ёрав

ХVI-нчы юз йылны ахырларындагъы тарихлерде, Таргъу шавхаллары рус пачаларына язгъан кагъызларда рутул беклери эсгериле. Амма мундан сонг бу тухумну уьч наслусу тувуп-алышынып, ХУ11-нчи юз йылны ахырларына ерли оьмюрлерин узатса да, оланы тухум тарихи илмуда бу гюнге ерли ахтарылып, ачыкъ болуп битмеген. Олар кимлердир, кимлердендир, бу соравлагъа байлавлу алимлерибизни не йимик ёравлары ва пикрулары бар экен?

С. Къазбеков, Избербаш

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5155 | Комментарии: 0
prev 1234