Кумыкский мир

Культура, история, современность

Янгы йыл яхшы болсун!

Гьюрметли ёлдашлар, дослар!

Йыллардан-йыллагъа сизге ёлдаш болуп чалышагъан анадаш газетигиз етип гелеген Янгы 2012-нчи йыл булан сизин къутлай.

Йыллар бою газетни язылывчулары ва охувчулары болуп сиз бизге гёрсетеген сый-гьюрметни бизин учун багьасы ёкъ. Оьтеген 2011-нчи йылны ичинде биз номерден-номерге сизин къужурлу материалларыбыз булан сююндюрмек учун гьаман да йимик къасткъылып чалышдыкъ, сиз де газетигизден айрылмай, ону булангъы бирлигигизни беклешдирдигиз, огъар кёмеклешдигиз.

Оьтеген йыл "Ёлдашгъа" дагъыдан-дагъы сый къазандырды, абурун артдырды - бу ишде сизин аслам пайыгъыз бар. Сизин учун биз аналитика материаллар, тарихи очерклер гьазирлейбиз, уьлкебизни, миллетибизни ва бютюн дюньябызны яшавундан репортажлар язабыз, маълуматлар беребиз: айтылгъан адамларыбыздан (сиясатчылар, алимлер, инчесаниятны чалышывчулары, спортсменлер) баянлыкълар алабыз, дюнья гьалларындан хабарлайбыз, адамланы къыйынындан-тынчындан къачмайбыз, кёмеклешебиз, дертлешебиз. "Времена" деген орусча къошумлугъун да шону учун чыгъарабыз.

Билебиз, кёплеригиз газетигизни гьар номерин гьасирет къаравуллайсыз. Инандырабыз: гележекде де "Ёлдаш" сизин геп-герти милли газетигиз болуп халкъыны ва бютюн Дагъыстанны пайдасына къуллукъ этежек. Сизге ол "тюнегюнден бугюнге ва тангалагъа" сапар ёлдаш болажакъ.

Янгы йылны алдында айтмагъа сюеген сёзюбюз де шудур: биз сизин булан барбыз, сизин учун ишлейбиз, сизин булан къуванабыз, гьар ишибизде сизге таянабыз.

Янгы йыл яхшы болсун! Бютюн уьлкебизге, миллетибизге хайырлы, берекетли, пайдалы болсун!

Янгы йылда да ёлдашлыгъыбыз, дослугъубуз ва бирлигибиз артсын!

Размещено: 30.12.2011 | Просмотров: 5059 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.