Кумыкский мир

Культура, история, современность

Биринчи номерибизни ёллай туруп...

Йылбашындагъы ишлемейген гюнлерибизни себебинден газетибизни бу йылгъы биринчи номери, гёресиз, бир-эки жумагъа гечигип буса да чыгъа. Тиражы да оьтген йылныкинден 5 мингден тёбен тюгюл. Демек, газетибизни «ёлдашлыкъ» агьлюсюню санаву артса тюгюл, кемимеген. Бу, озокъда, Интернет сайтыбызны минглер булангъы пайдаландырывчуларын, фейсбук группабызны ортакъчыларын санамагъанда...

Булай алгъанда, эгер де милли газетибизни айланасында ону охуйгъан (!) беш мингден артыкь ёлдаш къурумлаша, бирлеше буса, о беш минг де газетибизни эркин ругьунда, милли ругьунда ойлаша, пикирлеше буса, яшай ва чалыша буса, шо тюгюлмю дагъы газетибизни гереклигини ва жамиятдагъы ролюну инг ачыкь ва мекенли белгиси?!

Тек буса да чы юрегим рази болуп битмей. Газетни гьар номери, бары да материаллары бир йимик охуламы экен, газет охувчуларыбызны янындан гьар даим де къаравулланамы экен деген сорав къайтып-къайтып тува.

Бир нече йыллар алдын о замангъы бир ёлдашым булан болгъан шулай лакъыр эсиме геле. Янгы йылны алдында эди. Бирдагъы бир ювугъубуз булан уьйде бирче олтуруп йыбангъан сонг, савболлаша туруп, орамгъа чыкъгъанда, шо ёлдашым ресторангъа барып олтурабыз деп тувду. Мен газетге байлавлу битдирмесем болмайгъан ишим барны англатып, «йыбавубузну» узатма болмайгъанымны англатдым. Шо ёлдашым (кеп де болуп къалгъан эди!): «Я, къой шо газетингни, шо кимге тарыкъдыр, ону ким охуй, оьзюнге оьтесиз умпагьатлы иш тапгъансан», - деп, балики, оьзю билме де билмей, мени жан ериме тийди. «Шолай буса, мени учун сени йыбавунг да тарыкъ тюгюл», - деп савболлашмай айрылдым. Шо гюнден сонг не оьзю, не мен бир-бирибизге телефондан да сёйлемедик. Бир-бир шагьар мажлислерде ёлугьуп къалгъанда да, сувукь-салкъын саламлашдыкъ. Балики де, шону учундур, гьар гезик янгы йылны алдында газетибизни ахырынчы номерин гьазирлейгенде, шо аччы сёзлер салгъан яра янгыртыла тербей.

Гертиден де, газет охулмай буса, огъар язылагъанлар да онча къаравулламай буса, о кагъыз (макулатура) гьисапда «бишлакь чырмама» оьтесиз онгайлы буса, бизге бу ишибизни тезден къойма заман гелгендир. «Гьабижайлыкъгъа къаравул этип», оьзюбюз оьзюбюзню алдатып турмагъа негер тарыкъдыр? Охувчуну бир керенден артыкъ алдатмажакъсан, шо бир керенден сонг ол сени язгъанларынгны охуп да авара болмажакъ.

Амма биз тюз ёлда экенибизни исбатлайгъан охувчуларыбызны оьзлени сесленивлери болду. «Алда газетни охумай эдик, огьар язылмай эдик, энни къутгъармай охуйбуз», - дейгенлер кёп бола башлады. Олайланы арасына гьар тюрлю оьр ва ерли гьакимият идаралардагъы ёлбашчылар, ректорлар, алимлер къошулду. Гьатта Дагъыстандан, Россиядан тышдагъылар да газетге къуршалды...

Мен алда да язгъанман, гьали де такрарлайман, гьалиги биз яшайгъан янгы информатизация девюрде инкъылапча янгы информация системаларда оьз ерин (менлиги деп айтайыкъ) тапмагъан къайсы буса да бир халкъгъа, бир миллетге тарихни тышына ташланмакъны къоркъунчу тува. Биз шону алданокъ англап иш гёрдюк. Оьзге милли газетлерден кёп алда болуп (2005-нчю йыл) оьз Интернет сайтыбызны къурдукъ, Интернет жамият бирлешивлеринде (фейсбукда) оьз ерибизни белгиледик. Натижада аудиториябыз генглешди, газетни, журналистлерибизни абуру артды. 2012- нчи йылда «Къумукь энциклопедия сёзлюкню» толумлашдырып, 2-нчи керен чагъардыкь. Газетге булай янашывланы, къыйматлавланы жамын москвалы профессор Къазбек Солтанов шулай сёзлер булан чыгъарды: «Нельзя самовольно присвоить себе моральное право говорить от имени своею народа, но возможно его заслужить... «Ёлдаш» это заслужил»...

Озокьда, булар бары да бизин бирден-бир ругьланып яратывчулукь ругьда ишлеме борчлу эте. Ишлеме де ишлежекбиз. Ругьдан тюшмежекбиз... гьеч илли-инсан шогьар шекленмесин!

Биз сизге газетибизни бу йылгъы биринчи номерин ёллайбыз. Жумадан-жумагъа, айдан-айгъа да дагъы да 51 номери гёз алгъа тутула. Булай айтгъанда, «Ёлдаш» газет – халкъыбызны инг де уллу аудиториясын, генг къатлавларын къуршайгъан биргине-бир информация къурал. Шогъар етегени ёкъ деп айтма да ярай. Гьалиги гьалында не милли (дагъыстан) телевидение, не радио газетибиз кютеген къуллукъну ону даражасында кютмей. Сиз шону англайсыздыр. Шулай бир мисал гелтирейим. 1921-нчи йыл «Ёлдаш» аты булангъы газетни биринчи номерин охувчуларына ёллайгъанда, газетни биринчи редактору Жалал Къоркъмасов олагъа шу сёзлени багъышлагъан: «Жалал Къоркъмасов ва Абусупиян Акаев ёлдашлар газетни чыгъармакъ учун ишлей деп айтып, бу ортакъ ишге сиз де къошулмай къалмагъыз. Къошулугъуз!».

Гелигиз, озокьда, къошулугъуз, сесибизге сес беригиз, къулакъасыгьыз! Сиз бизге не тергевюгюзню, не тувра сёзюгюзню къызгъанмагъыз. Газетни бирче этейиклер!

Ва, гьасиликалам, бу йылда бизин булан, оьз газета булан айрылмай къалагъан гьар адамгъа теренден юрек разилигибизни билдиребиз. Биз досларыбызгъа дос болуп яшажакъбыз ва бар ишибиз булан халкъыбызны ичиндеги дослукъну, милли бирликни, милли оьзденликни отун сёнме къоймас учун чалышажакъбыз.

Яхшы гюнлер - сизге барыгъызгъа да!

Ругьдан тюшмейиклер!


«Ёлдаш», 11-01-2013

Размещено: 12.01.2013 | Просмотров: 3968 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.