Кумыкский мир

Культура, история, современность

Аталарыбызны ёлу булан

Гьюрметли охувчулар!

Газетибизге оьзюню бай яратывчулукъ оьмюрюнде биринчи юз йыллыкъны толтурмакъ учун беш йыл къала. Бу гезик биз 95 йыллыгъына байлавлу байрам эте турмайбыз, амма сыйлы тархны эсгермей, белгилемей де болмайбыз. Билесиз, 1917-нчи йылгъы инкъылапны уяндырывчу (жанландырывчу) йылы шартларында бюрленип, язбаш айы майсанда (апрелде) биринчи къумукъ газетибиз чыгъа башлагъан.

Газетибизни яшавундагъы бу сыйлы тархны биз, газетни яратывчулукъ къуллукъчулары, оьзюбюз оьзюбюзню сыйламакъ учун тюгюл, оьтген ёлубузну, этген ишлерибизни къыйматламакъ учун, гележегибизни белгилемек учун белгилейбиз.

«Ёлдаш» – миллетибизни оьзден сеси – тюнегюнден бугюнге ва тангалагъа инг инамлы сапар ёлдашы, цементли кюрчюсю, сюювню, сыйны, милли бирликни ва даимликни якъчысы, милли талпынывланы байракъчысы, миллетни таяву.

…Эсигиздедир балики де, бизге бизин яшлыгъыбызда уллулар кёп уьйрете эдилер бирлешген эл тозулмас деп. Бугъар байлавлу шулай бир мисал.

Кёпню гёрген, кёпню билген къартатай уланыны уланын гьакъылгъа сынамакъ мурат булан, уьюню терезесини бир мююшюне ябушдурулуп этилген къарлыгъач уядан къушну къарывсуз баласын къолуна алып яшырып, торунун чакъырып сорай:

– Айт чы, балам, шу мени къолумдагъы къарлыгъач бала савму, тюгюлмю, – деп. Ва шо мюгьлет булай ой да къура: сав десе, къысып оьлтюрермен, тюгюл десе, учурарман деп.

Баласыны баласы бу соравгъа:

– Сен нечик болгъанны сюер эдинг, атайым? – деп, соравгъа сорав булан жавап бере.

Шо заман къарт баласыны баласы, гертиден де, гьакъылбаш болгъанына мюкюрлюк эте…

Гьюрметли охувчулар!

Къайсы буса да бир миллетни 95 йыллыкъ оьз газети, милли таяву болмакъ уллу уьстюнлюк, уллу даража, байлыкъдыр.

Билебиз, бу газет бизге, бугюн мунда чалышагъанлагъа, ону башын тутгъанлагъа, савгъат гьисапда тапшурулмагъан, ол бизге бир яшав къурал, яратывчулукъ къурал гьисапда берилген. Шо къуралны бирден-бир иттилешдирип, къарывлу этип, янгы наслугъа тутдурмакъ, озокъда, бизин борчубуз. Тек, билме тюше, бу иш янгыз бизден гьасил болмай.

Газет оьзюнде ишлейгенлер учун тюгюл, охувчулары учун чыгъа. Газетни гележеги – къысматы – сизин ихтиярыгъызда. Сиз гележегибиз нечик болгъанны сюер эдигиз?

Бизге, газет чыгъарагъанлагъа, сизге, газет охувчулагъа, бир зат къала. О да газетни айланасында «тилде, пикирде, ишде бир болмакъдыр», сыдыраларыбызны артдырмакъдыр, сыкълашдырмакъдыр.

Билесиздир, озокъда, газет – о бир информация, маълумат къурал. Гьалиги биз яшайгъан девюрде буса маълуматгъа ес болгъан адам, оьзюню бугюнюне йимик, ону тангаласына да, гьатта гележегине де ес болагъаны гьакъ. Милли гележегини гьайын гьар халкъ оьзю этмей буса, оьзгелер де этмейгени де гьакъ.

Сизге бир тилевюбюз бар. Биргине-бир милли газетигизге, маълумат, яшав къуралыгъызгъа язылып да, язып да ес болугъуз!

…Газетибиз – гележекни ёлун тутгъан милли кериваныбыз, 95-лерден, тавлардан йимик артылып бара…

Яхшылыкъланы, яхшы умутланы ёлуну арты узакъ болсун!

Бу тархы, бугюню ва гележеги минг керен къутлу болсун!

К. Алиев,
баш редактор.


 

«Ёлдаш», 30.12.2012

Размещено: 09.04.2012 | Просмотров: 3782 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.