Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Бирев машинин сегсен булан чалтлыкъда гьайдап геле болгъан. Бирден муну алдына юзлер булан чабып тавукъ чыгъып гете. Бу бек гьайдай, тавукъ дагъы да бек чаба ва бир фермагъа гирип гете. Бу тамашалыкъ эте ва ессисине жынсын сорай.

- Воллагь билмейбиз, тувгъандан берли тутуп болмайбыз,- деген.