Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Билемисен, шагьарда автобусгъа минип гетип бараман. Автобус гьайдайгъан гиши магъа билети ёкъ адамгъа йимик къарай эди, - дей ювугъу.

- Сен нетдинг дагъы?

- Нетейим, билетим бар адам йимик турдум, - деген.