Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

- Ёлдашлар, бу йыл бизин уьлкеде эт болмажакъ. Нетербиз? - деп сорай лектор.

- Суткада он сагьат ишлербиз, - дей бирев.

- Сют де болмаса нетербиз? - деп сорай лектор дагъы да.

- Он алты сагьат ишлербиз!

- Экмек де болмаса?

- Сав сутка токътамай ишлербиз, - дей гьаман шо тавуш.

- Гечип къоюгъуз, сиз къайда ишлейсиз? - деп сорагъан лектор.

- Оьлгенлени салагъан ерде, - деп жавап берген шо гиши.