Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Масхара

  (жамы - 663)

Гьалиден отуз йыллар алда "Ленин ёлу" газетни шо замангъы редактору газетге язылыв гьакъда агитация иш юрютмек учун Адилянгыюртгъа баргъан болгъан. Юртну очарына етишип, салам де берип, сорашгъандан сонг:

- Ёлдашлар, бизин "Ленин ёлу" газет сизин къурчугъузну къандырамы? - деп сорагъан.

- Къандыра, тамакюге чырмап тартса, - деген тамазаланы бириси.