Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Абусупиянны ёлу булан

Кумыкский мир

Культура, история, современность

Абусупиянны ёлу булан

Янгы иш гёрме башлагъан «Абусупиян» деген къумукъ китап издательствону аслу мурады – къумукъ тилни абурун гётермек, миллетни ругьун артдырмакъ, эсин уятмакъ.

Шо мурат булан халкъгъа пайдалы болар йимик китаплар чыгъарылып, юртлагъа, школалагъа ва оьзге ерлеге етишдирилежек. Китапланы да халкъгъа, айрокъда жагьиллеге соралып, барыбызгъа да пайдалы болар йимиклери чыгъарылажакъ.

Издательствогъа сыйлы адам ва уллу алимибиз Абусупиян Акаевни аты къоюлгъаны да негьакъ тюгюл. Гьалиден юз йыллар алдын Абусупиян оьзю чыгъаргъан китапланы юртлагъа барып, адамланы арасында яйып юрюген. Ону китаплары оьзюнден сонг да къолязывларда халкъны арасында яшап, пайда гелтирип тургъан ва гьали де тура. Неге тюгюл де, ол янгыз халкъгъа пайдалы, тарыкъ, болмаса болмайгъан китапланы яза болгъан. Шоланы бириси – «Къылыкъ китап». Биз де шону учун ишибизни «Къылыкъ китапдан» башлагъанбыз.

Шу янгы ишни не маънасы, не агьамияты бар?

Биринчилей, шону бизин айрыча гьарибиз учун да, савлай миллетибиз учун да пайдасы бар. Яшав гёрсетип турагъан кюйде, миллети булан оьктем болмайгъан, ана тилине абур этмейген, ону билмейген адамны башгъа халкъланы арасында да сыйы болмай.

Ондан къайры да, къумукъланы бек бай культурасы, адаты-къылыгъы ва терен тарихи бар. Бизден алдагъылар шоланы болгъан кююнде бизин девюрге ерли етишдирген. Къалгъан ягъы – гележек наслулар учун шоланы сакъламакъ ва артдырмакъ – бизин наслуну намусу, бизин борчубуз.

«Абусупиянны» гьаракаты янгыз китап чыгъарыв булан дазуланып къалма тюшмей, гёз алгъа тутулгъан дагъы да проектлер бар.

Шолай бизин булан юреги бир, миллетни ругь байлыгъын артдырмагъа белсенген ватандашларыбызны къасты булан къумукъ сайт да ва интернет телевидение де ачылгъан. 10 йыллар алдын къумукъ алимлерибизни бир бёлюгю Къумукъ илму-маданият жамиятын (КНКО) къуруп, журнал, Къумукъ энциклопедия сёзлюгюн чыгъарды ва оьзге пайдалы чараланы гёрюп тура. Булар бары да пачалыкъдан харжсыз, оьз гючлерибиз булан этилеген ишлер.

Миллетни ярыкъландырыв, гючлендирив учун дагъы да кёп ишлер этме бола. Пачалыкъны законлары бизге бары да имканлыкъланы берген. Биз оьзюбюз шо имканлыкълардан пайдаланып бажарма герекбиз.

Къумукъ издательствогъа шу номерге сейлеме боласыз: 8 928 540 24 70.

Издательство АБУСУПИЯН

Размещено: 15.12.2012 | Просмотров: 3363 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.