Кумыкский мир

Культура, история, современность

Магьамматамин Адилханов арабыздан гетди

Фото

Аччы хабар тез яйыла. Бизин редакциягъа да газетни гезикли шу номерин тапшурмагъа деп гьазирлик гёрюп турагъан сагьатларда пагьмулу язывчу, шаир, журналист Магьамматамин (атасы Моллакъа мисган огъар Алхузур дей эди) Адилханов яшавуну 65-нчи йылында гечинди деген къайгъылы хабар етишди.

М.Адилханов 1946-нчы йыл Яхсайда (Хасавюрт район) юртда да, районда да, савлай Дагъыстанда да белгили терен гьакъыллы тамаза Моллакъаны агьлюсюнде тувгъан. Яш йылларындан берли де, сёзге уста атасыны, ону къардашы пагьмулу язывчу, шаир Шарип Албериевни, яхсайлы оьзге пагьмуланы таъсирини тюбюнде оьсген, тарбиялангъан, олар ону гележек пагьмусуна кюрчю де салгъан.

ДГУ-да охуп битип, башлапгъы йылларында юрт, район идараларда ишлеген сонг, «Къумукъ тюз» деген район газет ачылгъанлы, ону мухбири болуп, пагьмулу, таъсирли макъалалары булан минглер булангъы охувчуланы разилигин алгъан, эсинде къалгъан.

Магьамматамин къумукъ охувчулагъа оьзюню пагьмулу, терен маъналы шиърулары булан да ювукъдан таныш эди. Ол Россияны Язывчуларыны союзуну члени, бир нече шиъру китапланы автору да дюр.

Магьамматамин редакцияда иш къурдашыбызны юбилейине багъышлангъан берекетли мажлисде ортакъчылыкъ этип гетгенли де муна бугюн бир ай бите эди. Шондагъы масхарасы, татли тили булан да кёп заманлагъа эсибизде къалажакъ.

М.Адилхановну «Ёлдаш» газетни артдагъы номерлерини бирисинде чыкъгъан шиъру бёлюгю де 9 (къарагъыз) кёп охувчуланы тамашагъа къалдыргъан эди. Гьатта гёз тийгендей болуп да къалды бугъай.

Нечик алай да, Магьамматамин Адилханов арабыздан гетди. Ону къурдашлары да, таныгъанлар да, эшитип билегенлер де бу къайгъылы хабаргъа бек талчыкъды ва агьлюсюне, дос-къардашларына теренден къайгъырышагъанын билдире. Аллагь рагьмат этсин!

«Ёлдашны» редакциясыны къуллукъчулары.

Размещено: 25.03.2011 | Просмотров: 2455 | Комментарии: 3

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Blcan оставил комментарий 26.03.2011, 07:55
Comment
Allah rahmat etsin, yahshı adam edi, tang adam edi, arabızda bolsun degen adam edi!
kert оставил комментарий 26.03.2011, 19:13
Comment
Гюнагьларындан Аллагь гечсин! Шат ва жагь адам эдигиз! Эсделигигиз юреклерде къалажакъ!
raxa оставил комментарий 28.03.2011, 00:26
Comment
Аллаh гунахларынан гечсин!

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.