Кумыкский мир

Культура, история, современность

“Юрегинде аргъан согъула”

Халкъ оьзюне де, пагьмусуна да базагъан, барыбызны да сююмлю йыравубуз, Дагъыстанны ат къазангъан артисткасы Зоя Чунаева гьар йыл дегенлей «Согъул, аргъаным» дейген аргъанчыланы фестивалында ортакъчылыкъ этип, ондан къазангъан уьстюнлюклери булан бизин халкъыбызны сююндюрюп тура.

Гьали-гьалилерде ол Иваново шагьарда оьтгерилген 10-нчу Бютюнроссия фестивальда ортакъчылыкъ этип, ону лауреаты болуп къайтгъан. Бу гезик шо фестивальда тыш пачалыкълардан: Германиядан, Румыниядан, Израилден, Украинадан гелгенлер де оьзлени пагьмусун гёрсетген. 10-нчу фестивальны июнь айны 9-ндан 13-не ерли юрюлген гала-концертде З.Чунаева Анвар Гьажиевни сёзлерине гёре язылгъан «Алмалы бавлар» деген йырны йырлап, къаравчуланы бирдагъы да ругьландыргъан.

Шо гюнлер Иваново шагьарда аргъангъа эсделик таш ачылгъан. Фестивальда 600 адам ортакъчылыкъ этген. Румыниядан гелген къонакъланы арасындан бириси, Зояны бек абурлап: «Мен сизин телевизордан гёрюп, таныш болмагъа бек гьасирет эдим. Шо мурадыма етишгенге бугюн айрыча шатман», – деп, ону йырлайгъан кююне разилигин билдирген.

Сонг дагъы да, Зояны ондагъы къаравчулар да уллу гьюрмет булан къабул этгенлер. Нижегородск телевидениесини журналисти Зояны гьакъында «Юрегинде аргъан согъула» деген берилиш этмек учун, ону булан лакъыр этип, видеогъа язып алгъанлар. Халкъны яратывчулугъуна амин болуп, ону алдында баш иегени, берилишде ортакъчылыкъ этгени учун З.Чунаевагъа Нижегородск телевидениени атындан баракалла берилген.

Гьар йыл фестивальны юрютеген Анастасия Заволокина Зоя Чунаеваны ювукъ адамы йимик гёрюп, огъар айрыча, оьзюню янындан да савгъат этген. Зояны бу уьстюнлюгю булан биз де гьакъ юрекден къутлайбыз.

П. ГЬАЙБУЛЛАЕВА.

Размещено: 04.07.2008 | Просмотров: 2340 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.