Кумыкский мир

Культура, история, современность

САВБОЛЛАШЫВ

Зубайыл Хиясовну гёмегенде оьтгерилген къайгъылы митингден

Бу йылны август айыны 25-нде белгили режиссёр, журналист, Дагъыстан Республиканы инче саниятыны ат къазангъан чалышывчусу Зубайыл Жанбекович Хиясов гьеч гёзленмеген кюйде гьарасат гьалланы къурбаны болуп жан берди.

Артындагъы гюн Хиясов, сайки, террорчулар булан бир тил болгъан деген информация къуралларда гечген тергелмеген ялгъан хабарланы гери урмакъ ва шолагъа къаршылыкъ гёрсетмек учун Къумукъ театрны уллу залына кёп халкъ оьзлюгюнден жыйылды.

Август айны 31-нде Зубайыл Хиясов къабургъа барып, жаны парахат болду.

Ону Магьачкъаланы къырыйында ерлешген къумукъ юрт Агъачавулну къабурларында кёп халкъ жыйылып Гьакъгъа тапшурдулар. Къакъашура юртну къадиси этген дуалардан сонг жыйылгъанлар алгьам этдилер.

Къайгъылы митингни, бу гюнлерде Зубайылны менлик атын яла ябувлардан якълап хыйлы чалышгъан, хыйлы гьаракат этген ону юртлусу, белгили пачалыкъ ва жамият чалышывчу Умалат Насрутдинов ачды.

Къумукъ театрны чебер ёлбашчысы Айгумов, ГТРК-ны ёлбашчысы Хавчаев, «Тенглик» гьаракатыны ёлбашчысы Салав Алиев, Къарабудакъгент район администрацияны башчысыны заместители Агъалав Гьалимов, Рус театрны баш режиссёру Мавлет Тулпаров, Дагъыстанны халкъ язывчусу Камал Абуков, Дагъыстан педагогика университетни профессору Тажутдин Бижамов, Авар театрны директору Хабиб Гьажиев, Дарги театрны режиссеру Солтан Ибрагьимов “Ёлдаш” газетни баш редакторуну заместители Алкъылычев, хирург Исаев ва кёп оьзгелери Зубайыл Жанбековични адамлыгъыны, гьакълыгъыны, ону пагьмусуну, намусуну ва адамгъа кёмекге етишмеге гьасил турагъанлыгъыны гьакъында айрыча эсгердилер. Хиясовну атына бакъгъан якъдан яла ябувлагъа къазапланагъанын яшырмай айтдылар.

Митингни ахырында Жанбек Хиясов шу къайгъылы гюнюнде агъавуну къысматына оьзлени лап ювукъ адамына йимик янашгъаны учун ата юртлуларына, бары да къурдашларына, дос-ювугъуна гьакъ юрекден баракалла билдирди.

Жыйылгъанлар: “Парахат ят, асил юрекли Зубайыл, биз сени бир заманда да унутмажакъбыз”, -- деп дертлеше туруп къара ерге гирип ятгъан ёлдашы булан савболлашдылар.

Бизин мухбирибиз.

Размещено: 01.09.2006 | Просмотров: 3213 | Комментарии: 1

Комментарии на facebook

 

Комментарии

temirbij оставил комментарий 01.09.2006, 19:22
Comment
Аллах рахмат этсин.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.