Кумыкский мир

Культура, история, современность

Игитни юлдузу анасына тапшурулду

Жуманы башында ДР-ни Президенти Мугьу Алиев РФ-ни Президенти В.Путинни буйругъуна гёре, ону атындан оьзлени борчларын кюте туруп жанлары къыйылгъан, олай къочакълыкъ гёрсетген, ихтиярланы якълайгъан къурумланы къуллукъчуларына, оьзге тармакъларда намуслу кюйде чалышагъанлагъа пачалыкъ савгъатлар тапшурду.

– Бугюн савгъатланагъанланы арасында, -- деди ДР-ни Президенти оьзюню сёйлевюнде, -- террорчулукъгъа къаршы ябушувда оьзлени къоччакъ кюйде гёрсетген милицияны къуллукъчуларындан къайры да, игит кюйде жан бергенлер де бар. 1999-нчу йылда да, ондан сонгда да Дагъыстан да, ону халкълары да, Гьукуматыбыз да кёп уллу къайгъыланы, къыйынлыкъланы башдан гечирди. Янгыз бизин Дагъыстанда Россияняы 16 Игити бар. Бугюн де биз, гетген йыл октябрь айда Магьачкъаладагъы Первомайское орамда ерлешген уьйню къамавгъа алгъан, вагьгьабылагъа къаршы атышывланы вакътисинде къоччакълыкъ гёрсетип, жанларын къурбан этген эки милицияны къуллукъчусуна Россияны Игити деген ат берилген шагьатнамаланы оланы ювукъ адамларына тапшуражакъбыз. Къайда ва не ерде болса да, бандитлер, террорчулар дагъылтылмай къалмагъан ва къалмажакъ. Олагъа оьзлени нас, намарт хыялларын яшавгъа чыгъарма бир заманда да бажарылмажакъ.

Жыйын башлангъанлы гёзлеринден чубурулуп гёзьяшлар агъагъан, къайгъыгъа дёнюп, къаралагъа чомулгъан исбайы къатын жыйылгъанланы барыны да айрыча тергевюн тартды. Ол оьтген йылны октябрь айында террорчулагъа къаршы юрюлген атышывланы вакътисинде къоччакъ кюйде жан берген МВД-ни криминал милициясыны ОМОН-ну старший лейтенанты, оперуполномоченный, къумукъ улан Магьамматшамил Абдурагьимовну анасы Маржанат болуп чыкъды.

ДР-ни Президенти М.Алиев Магьамматшамилге берилген Россияны Игити деген атны шагьатнамасын ону анасы Маржанат Абдурагьимовагъа тапшурду. Ол оьктем кюйде савгъатны къабул этип, йылаву тамагъына тыгъылгъан кюйде булай деди:

– Магъа шолай намуслу, къоччакъ улан бергенге Аллагьгъа разилигимни билдиремен. Магьамматшамил мени 25 йыл болагъан биргине-бир уланым эди. Ол террорчуланы, тонавчуланы ёлуна тюшмегенге, оланы арасына къошулмагъанына Аллагьгъа разимен. Террорчулар, бандитлер къачан буса да эки керен артыкъ кюйде такъсырланажакъгъа инанаман. Неге тюгюл, ислам-дин адамланы оьлтюрмеге, къыйнамагъа, тонамагъа чакъырмай. О халкъны рагьмулукъгъа, тазалыкъгъа чакъыра. Барыгъызгъа да, къайда бусагъыз да, эсен-аман болмакъны, гьаригиз савгъатларыгъызны оьзюгюз къабул этмекни ёрайман.

Шо гюн ДР-ни Президенти М.Абдурагьимов булан бирче жан берген ону ёлдашы, милицияны майору С.Подвальныйге берилген Россияны Игити деген шагьатнаманы да ону къатынына тапшурду. Олай да ДР-ни Президенти М.Алиев оьзге тармакъларда намуслу кюйде чалышгъанланы да савгъатлады. Юрт хозяйство академияны президенти М.М.Жамболатов «Ватанны алдындагъы къуллукълары учун» деген дёрт даражалы орден булан, ДГУ-ну дарс беривчюсю, филология илмуланы доктору. А-Къ.Ю.Абдуллатипов Дослукъну ордени булан, республика клиника больницаны баш врачыны заместители, ич ишлер къуллугъуну отставкадагъы полковниги М.А.Алиханов «РФ-ни савлукъ сакълавуну ат къазангъан къуллукъчусу», «Дагэнергону» генеральный директоруну заместители М.А.Сайитов «РФ-ни ат къазангъан экономисти» деген сыйлы атлар булан савгъатланды. Биз де бары да савгъатлангъанланы гьакъ юрекден къутлайбыз.

Паху ГЬАЙБУЛЛАЕВА.

Размещено: 28.07.2006 | Просмотров: 2550 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.