Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Къумукъ сёзню усталары

Кумыкский мир

Культура, история, современность

иконка

Къумукъ сёзню усталары

Список публикаций

Ибрагьим Бамматули – ябушувчу язывчу

фотоТёбен Къазаныш юртда тувгъан Ибрагьим Хамаевич Ибрагьимов (1926-2005 йй.) язывчу, педагог, жамият чалышывчу гьисапда къумукъланы оьзтерече гёрмекли вакили эди.

Ону оьзтеречелиги тюрлю-тюрлю янлардан билине эди: язывунда, гийиминде, сёйлевюнде, юрюшюнде, оьзюн тутагъан кююнден… Эгер шо адамны бир сёз булан суратлама тюшсе, «ябушувчу» деген сёз эсге геле. Ол не учун ва негер къаршы ябуша эди? Шу соравгъа ташдырып булай жавап берме ярайдыр: тюзлюк учун ва тюзсюзлюкге къаршы. Озокъда, тюзлюкню де, тюзсюзлюкню де бары да адам бир йимик англамай буса да, ол оьзю тюз гёреген ёлдан тайышмай юрюгени макътавгъа лайыкълы.

Далее...

Размещено: 02.02.2014 | Просмотров: 3583 | Комментарии: 0

Бадрутдинни яратывчулугъунда къумукъ халкъны къысматы

фотоАнадаш халкъыны къысматы даим де чебер сёзню усталарыны баш тергевюнде болуп гелген. Бу ерде дюнья оьлчевюндеги адабиятны гёз алгъа тутуп да, айрыча къумукъ адабиятыбызны алып да кёп къужурлу ва уьлгюлю мисаллар гелтирип сёйлеме бажарылар эди. Амма бу макъалабызда биз масъалагъа умуми адабиятны гёзюнден тюгюл, айры бир шаирибизни – Бадрутдинни (Бадрутдин Магьамматовну) яратывчулугъундан таба янашма къастлыбыз.

Далее...

Размещено: 16.12.2013 | Просмотров: 2833 | Комментарии: 0

Атабайны хаты бай

фотоМагьамматны биринчи китабын охуп, арисине-берисине къарамай туврасын айтагъан Аткъай агъав: «Магьаммат кёплерибизни белбавуна къысдырып гетежек», – деди. Китапдагъы асарланы маъна якъдан теренлиги, чеберлиги таъсир этген Камал Абуков: «Магьамматны китабы къумукъ адабиятны шыплыгъында гечортада хапарсыздан атылгъан тюбек тавушдай болду», – деп багьа берди.

Далее...

Размещено: 12.02.2013 | Просмотров: 4107 | Комментарии: 0

Пагьму къартаймай

Камал Абуковну 75 йыллыгъына

фотоКамал Абуков адабият тармакъда ишлейгенли ярым асрудан да артыкъ бола. Шо йылланы ичинде ол къумукъ ва дагъыстан адабиятына этген къошумну айтып битдирме къыйын. Ону пагьмулу асарларында тарихи агьвалатлары булан бирге халкъны башындан гетген толкъунлар булан халкъ оьтген ёл, бизин гьакъыкъатны агьвалатлары суратлана. Бизин замандашланы келпетлери бериле.

Камал Абуков критик гьисапда да кёп иш этген. Ол Дагъыстанны бары да деп айтма ярайгъан язывчуларыны ва шаирлерини гьакъында язгъан, оланы китапларына къыймат берген, маданиятны ва инчесаниятны вакиллерини, илму чалышывчуларыны гьакъында да кёп язгъан. Ол арабыздан гетген белгили адамланы гьакъында язмакъ булан да оланы унутма ярамай деп чакъыргъан

Далее...

Размещено: 18.01.2013 | Просмотров: 3647 | Комментарии: 0

Авуз тилни устазы

фотоАяв Акавовну аты булан къумукъ тилни байыйгъанын байлап къойса, ону къумукъ адабият культурасында этген ишин толу гёрсетмесбиз. Ону атын къумукъ тилни нормалашыву булан, къумукъ адабиятны авуз тилге ювукълашыву булан, авуз тилге кюрчюленивю булан, тюз сёйлев нормаланы токъташыву булан адабият тил авуз тилден, халкъ тилинден, айры тюгюлюн, шолагъа кюрчюленип, адабият тилни имканлыкълары оьсегенни ва мекенли токъташагъанны байлама тюшедир.

Далее...

Размещено: 01.11.2012 | Просмотров: 5207 | Комментарии: 0

Язывчу, драматург, шаир, алим...

(Алим-Паша Салаватовну 110 йыллыгъына)
Фото

Къумукъ халкъны адабиятыны ва маданиятыны оьсювюнде оьзлени яратывчулугъуну уллу агьамияты болгъан, бизин халкъыбыз учун кёп къыйын тёкген ва даимге тарихде ва ону эсинде къалгъан уланлар бар. Алим-Паша Салаватов муна шолай уланлардан. Бизин маданиятны ва адабиятны оьсювю учун ол этген ишлени нечик уллу агьамияты бары гьакьында кёп керенлер язылса да, Алим-Паша Салаватовну аты орамлагъа, Къумукъ театргъа къоюлуп, ону эсделиги даимге мукъаятлы кюйде бегитилип къалса да, гьалиге ерли ону наслулар учун этген ишине тийишли ва толу багьа берилип битмеген.

Далее...

Размещено: 29.09.2011 | Просмотров: 5634 | Комментарии: 0

"Язывчу болмакъ - касбу тюгюл, къысмат..."

фото

Дагъыстанны халкъ язывчусу, драматург, таржумачы Магьаммат-Солтан Ягьияев булангъы бир ахшамгъы лакъырдан...

Далее...

Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 5464 | Комментарии: 0

Смежные разделы