Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Эт хуртланса, туз себер, туз хуртланса, не амал

Кумыкский мир

Культура, история, современность

Эт хуртланса, туз себер, туз хуртланса, не амал

яда Нечакъы да бар сёзлюкге сёз

фотоБу йыл Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны тил, адабият ва инчесаният Институтуну Алимлерини советини къарары булан «Къумукъча-орусча сёзлюк» басмадан чыкъды. 30 мингден де артыкъ сёз къуршалгъан бу сёзлюкге артдагъы йылларда бир нече сёзлюкню онгарып («Орусча-къумукъча сёзлюк», 1997 й.; «Къумукъ тилни орфография сёзлюгю», 2005 й.; «Орусча-къумукъча терминлер сёзлюгю», 2006 й.; «Къумукъ айтывланы ва аталар сёзлерини англатыв сёзлюгю», 2012 й.) басмадан чыгъаргъан белгили лексиколог Б.Гь. Бамматов редакторлукъ этген. Сёзлюкню онгаргъанлар – оьзю Б.Гь. Бамматов (22 гьарп булан башланагъан сёзлюк статьяланы онгаргъан) ва филология илмуланы доктору, профессор Н.Э. Гьажиагьматов (11 гьарп булан башланагъан сёзлюк статьяланы онгаргъан). Филология илмуланы доктору, профессор Оьлмесов Н.Х. ва бир гесек алдын арабыздан гетген филология илмуланы кандидаты Ф.А. Муратчаева сёзлюкню ишинде рецензентлер гьисапда ортакъчылыкъ этген. С.А. Дулиева шону редакция-техника яны булан байлавлу ишин кютген. 500 санавлукъ тираж булан чыкъгъан «Къумукъча-орусча сёзлюк» бир аз заманны ичинде сатылып да битген, гьали шону ахтарагъанлар буса оьтесиз кёп.

«Ёлдашны» бу йылны июнь айыны 28-ндеги 24-нчю (14138-нчи) номеринде газетни мухбири, шаир Абдулла Залимхановну «Сёзлюкге сёз ёкъ» деген баш да салынып, оьзюню гьакъында лакъыр юрюлюп турагъан сёзлюкге багъышлангъан макъаласы чыкъды. Макъаланы атындан да гёрюнюп турагъаны йимик, А. Залимханов сёзлюкге яхшы къыймат бере. Тюзю, макъалада шонда ёл берилген бир нече кемчиликлер де эсгериле, шону тизгенлеге бир тюрлю таклифлер де айтыла. Амма А. Залимхановну «Къумукъча-орусча сёзлюкге» бакъгъан якъдагъы «сёзлюкге сёз ёкъ» деген янашыву булан толу кюйде рази болма къыйын. Неге экенин буса, далиллер гелтире туруп, ачыкъ этме къарайыкъ.

«Къумукъча-орусча сёзлюк» тез заманны ичине сатылып битгенлик булан байлавлу болма ярай, Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны тил, адабият ва инчесаният Институту шону дагъы да къайтып басмадан чыгъарма токъташгъан. Сёзлюкню янгы тиражын басмадан чыгъаргъанча, эсгерилген Институтну директору бизге шону охуп чыкъмакъны, къутгъарылгъан хаталарын тюзлеп онгармакъны таклиф этди. Алданокъ эсгерип къойма сюебиз: сёзлюкню охуй туруп, шондагъы хаталаны, тюзсюзлюклени кёплюгюне гьайран болуп къалдыкъ. Китапларда, газетлерде, журналларда хаталагъа ёл берилип къалса да, нечик де бир эпге геле (озокъда, шоларда да хаталагъа ёл берилмесликни нечакъы бола буса да даим гьайын этип турма герек), сёзлюклерде буса шолар бирдокъда болма тюшмей, неге тюгюл де, белгили кюйде, сёзлюклени аслу мурады – адамланы тюз язма, тюз сёйлеме, сёзлени маъналарын тюз англама, шоланы тюз къоллама уьйретмек (макъалагъа «Эт хуртласа, туз себер, туз хуртласа, не себер» деген ат да баш этилип негьакъ салынмагъан). Гьали «Къумукъча-орусча сёзлюкдеги» шо хаталаны, тюзсюзлюклени бир тюрлю низамгъа салып сёйлейик.

1. Хаталар, тюзсюзлюклер сёзлюкню аннотациясындан, огъар язылгъан баш сёзденокъ ёлукъма башлай. Масала:

 • Россияны илмулар академиясы учреждение (болма герек: Россияны илмулар академиясыны учреждениеси – 1-нчи бет);
 • Кумыкско-русский словарь подготовлен ордена Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук (болма герек: Кумыкско-русский словарь подготовлен ордена «Знак почёта» Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук – 3-нчю бет).
 • Сёзлюкге язылгъан баш сёзде эсгиленген маълуматлар бериле. Масала, къумукъланы санаву эсгериле туруп, 2002-нчи йылда оьтгерилген халкъны гьисабын алывну маълуматлары бериле ва оланы санаву «420 минг адамдан артгъан» деп эсгериле – 4-нчю бет. 2013-нчю йылда басмадан чыкъгъан сёзлюкде артда оьтгерилген, демек 2010-нчу йылдагъы халкъны гьисабын алывну маълуматлары берилме тюшмейми дагъы? Шо маълуматлар кёпден белгили чи. Шо саялы да халкъыбызны санаву 503 мингден де артыкъ деп эсгерилме тюше эди.
 • 1848-нчи йылда Тифлис шагьарда къумукъ тилни биринчи грамматикасын басмадан чыгъаргъан Г. Макаров (болма герек: Т. Макаров – 4-нчю бет) деп эсгериле.
 • Сёзлюкню онгаргъанланы бириси Н.Э Гьажиагьматов «Дагъыстан пачалыкъ университетни дагъыстан филология факультетини деканы» деп эсгериле (4-нчю бет). Бу маълумат да эсгиленген, неге тюгюл де ол 2009-нчу йылдан берли Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетинде теория ва практика лингвистиканы кафедрасыны заведующийи болуп чалыша.
 • Сёзлюкню лап ахырында да хатагъа ёл берилген: Кумукско-русский словарь (болма герек: Кумыкско-русский словарь).

2. Къумукъ сёзлерде кёп санавда хаталар ёлугъа:

 • гюнденгюн (болма герек: гюнден-гюн – 23-нчю бет);
 • бакъчалар (болма герек: бахчалар – 74-нчю бет);
 • явчапгъандай (болма герек: яв чапгъандай – 247-нчи бет);
 • мельтеклик (болма герек: мелтеклик – 272-нчи бет);
 • мюлкну (болма герек: мюлкню – 281-нчи бет);
 • орлев (болма герек: оьрлев – 302-нчи бет);
 • тавча юйде (болма герек: тавча уьйде – 369-нчу бет);
 • туркмен, туркменче (болма герек: тюркмен, тюркменче – 404-нчю бет);
 • яхшымылар (болма герек: яхшылармы – 423-нчю бет);
 • автомобильни (болма герек: автомобилни – 425-нчи бет);
 • чабув (башлапгъы уьч маънасында болма герек: чабыв – 437-нчи бет);
 • ёнгурчгъа (болма герек: ёнгурчкъа – 441 бет);
 • эрменича (болма герек: эрмениче – 471-нчи бет);
 • ичяв (болма герек: ичьяв – 478-нчи бет);
 • къолявлукъ (болма герек: къолъявлукъ – 478 бет);
 • яла ябувчу (болма герек: ялаябывчу – 483 бет);
 • яла япмакъ (болма герек: ялаяпмакъ – 484-нчю бет);
 • эки янсыллы (болма герек: экиянсыллы – 488 бет);
 • олар экиси де саламлашдылар (болма герек: олар экевю де саламлашдылар – 332-нчи бет);
 • ассалам-алейкум (39-нчу бетде язылышы бир кюйде бериле), ассаламалейкум (88-нчи бетде буса башгъа кюйде бериле);
 • ветеранлар бизде гьюрметленеген адамлар (болма герек: ветеранлар – бизде гьюрметленеген адамлар – 134-нчю бет);
 • бу ерлер мен таныйгъан ерлер (болма герек: бу ерлер – мен таныйгъан ерлер – 376-нчы бет);
 • Москва бизин уьлкени юреги (болма герек: Москва – бизин уьлкени юреги – 476-нчы бет).

3. Орус сёзлерде де кёп хаталар къаршылаша:

 • автомобил (болма герек: автомобиль – 6, 9-нчу бетлер);
 • жегодная (болма герек: ежегодная – 10 бет);
 • афёра (болма герек: афера – 42-нчи бет);
 • биллиард (болма герек: бильярд – 69-нчу бет);
 • кастрерованный (болма герек: кастрированный – 81-нчи бет);
 • приказыать – (болма герек: приказывать – 86-нчы бет);
 • виолончел (болма герек: виолончель – 91-нчи бет);
 • буйволвой (болма герек: буйволовой – 145-нчи бет);
 • под водительством Шамиля (болма герек: под предводительством Шамиля – 152-нчи бет);
 • десят (болма герек: десять – 262, 436-нчы бетлер);
 • атмов (болма герек: атомов – 276-нчы бет);
 • синагог (болма герек: синагога – 346-нчы бет);
 • ёгурт (болма герек: йогурт – 362, 474-нчю бетлер);
 • прекратить плачь ребёнка (болма герек: прекратить плач ребёнка – 407-нчи бет);
 • промышленност (болма герек: промышленность – 368-нчи бет);
 • пока не увидишь судьбу свою, в могилу не пойдешь (болма герек:войдешь (уйдёшь) – 480 бет);
 • не хлопотливый (болма герек: нехлопотливый – 16-нчы бет);
 • быть не знающим, прикидываться не знающим (болма герек:незнающим – 70-нчи бет);
 • не таврённый, не меченый, не клеймёный (болма герек: нетаврёный, немеченый, неклеймёный – 136-нчы бет);
 • сонеты Ахмата Джачаева – 351 б. (болма герек: Ахмеда … – 351-нчи бет);
 • будет как ты хочешь – 365 б. (болма герек: будет, как ты хочешь – 365-нчи бет);
 • знать по голосу (болма герек: узнать … – 376-нчы бет);
 • Махачкала столица Дагестана (болма герек: Махачкала – столица Дагестана – 382-нчи бет);
 • ей-богу говорю правду (болма герек: ей-богу, говорю правду – 244-нчю бет);
 • он его ударил и тот упал и начал трепыхаться (болма герек: он его ударил, и тот упал и начал трепыхаться – 408-нчи бет);

4. Техника якъдан ёл берилген хаталар бар:

 • «загьруман» деген сёзню биринчи маънасы ж гьарпны ичинде берилип къалгъан (158-нчи бет);
 • Нюрагьмат, Нюраммат, Нюрислам, Нюрмагьаммат, Нюрулгьуда, Нюрият, Нюрюпат, Нюркъыз йимик атланы орусча язылышлары берилмей къалгъан (290-нчы бет), оьзге гезиклерде буса бериле;
 • о гьарпны ичиндеги «онг» деген сёзден тутуп «онгуна-солуна» деген сёзге ерлиги сёзлер алфавит принципге гёре ерлешдирилмеген (293-294-нчю бетлер);
 • чарпа-гъан (болма герек: чарпагъан – 104-нчю бет);
 • почи-тание (болма герек: почитание – 134-нчю бет);
 • систе-матизировать (болма герек: систематизировать – 153-нчю бет);
 • про-тивиться (болма герек: противиться – 396-нчы бет);
 • Yтренняя – (болма герек: Утренняя – 377-нчи бет).

5. Къутгъарылып къалгъан къумукъ сёзлер бар: акъкъатыкъ; бегетмектокъташдырмакъ», «тасдыкъ этмек» деген маъналарда); жанландырыв; къабакъбаш; къабурлар (сёзлюкде: къабурстан); къыпти (-лер) (Мисридеги хачпереслер, «копты»); онунчу; тиркевюч – (линг. послелог); къолъязма, къолъязыв ва ш.оь.

6. Сёзлени, сёз тагъымланы ва жумлаланы маъналары тюз англатылмай къалагъан гезиклери ёлугъа:

 • адабият гечеси (болма герек: адабият ахшамы – 19-нчу бет);
 • аттагьиятмус. молитвы, читаемые стоя на камнях (болма герек: мус. молитва, читаемая сидя на коленях – 41-нчи бет);
 • баай – овечка, ягнёнок, козлёнок (болма герек: овечка, ягнёнок – 46-нчы бет; «козлёнок» къумукъча «гидив» бола – къара: 112-нчи бет);
 • геме – пароход (болма герек: корабль – 106-нчы бет);
 • тил илмуланы доктору – доктор филологических наук (болма герек: филология илмуланы доктору – 142-нчи бет);
 • тил илмуланы профессору – профессор филологии (болма герек: филологияны профессору);
 • забур – псалом – 158 б. (болма герек: псалтырь – 158-нчи бет);
 • Таргъу юрт Магьачкъалагъа къарай – посёлок Тарки относится к Махачкале (220-нчы бет);
 • опуракълар къуруй – бельё сохнет (болма герек: одежда сохнет – 244-нчю бет);
 • сюннет намаз – необязательная молитва (болма герек: желательная молитва – 283-нчю бет);
 • миллет округ – национальный округ (болма герек: милли округ – 292-нчи бет);
 • сай сув – мелководная река (болма герек: сай оьзен – 330-нчу бет);
 • сакълав – ожидание (331-нчи бет);
 • оланы аралыгъы бара-бара сувукълашгъан – близкие отношения между ними постепенно охладели (болма герек: оланы ювукъ аралыкълары бара-бара сувукълашгъан – 355-нчи бет);
 • биз сыйланып гелебиз – мы были в гостях, где нас хорошо угостили (болма герек: биз къонакълыкъда сыйланып гелебиз – 359-нчу бет);
 • гёз тиймек – сглазить кого (болма герек: подвергнуться сглазу – 393-нчю бет);
 • хас тон – соболиная шуба (болма герек: киш тон – 400-нчю бет);
 • созукъ авазланы тувулунуву – образование гласных звуков (болма герек: возникновение гласных звуков – 402-нчи бет);
 • ол уруп тырпыллатып къойду – он его ударил и тот упал и начал трепыхаться (болма герек: ол огъар урду, ол да йыгъылып, тырпыллап къалды – 408-нчи бет);
 • тюз хабар – верные (достоверные) известия (болма герек: тюз хабарлар – 409-нчу бет);
 • эчки ашагъанны башында от янарбукв. кто съел козла, у того на голове шапка (болма герек:огонь … – 420-нчы бет);
 • кюлкюлю хабар – юмористический рассказ (болма герек: смешной 427-нчи бет);
 • бисмилла этмек – отведать, попробовать (болма герек: приступить (к приёму пищи) с молитвой) – 473-нчю бет);
 • ягьуди – еврей // еврейский (болма герек: иудей // иудейский), ягьудиче – по-еврейски (болма герек: по-иудейски – 479-нчу бет).

7. Къумукъча айтылмайгъан сёз тагъымлар ва жумлалар ёлугъа:

 • гемени гёммек (болма герек: гемени батдырмакъ – 106-нчы бет);
 • сийрек табулагъан китап (болма герек: сийрек ёлугъагъан китап – 346-нчы бет);
 • тутукъ тавуш, тилни тавушлары, эринли тавуш, эринсиз тавуш, сангырав тавуш, янгырав тавуш (болма герек:аваз – 369-нчу бет);
 • хабарсыз тас болгъан – пропавший без вести (болма герек: белгисиз тас болгъан – 381-нчи бет);
 • сизге тийип гетербиз – попутно и к вам заглянем (393-нчю бет);
 • тил уьюрлери – части речи (болма герек: жумланы уьюрлери – 393-нчю бет; тилники буса гесимлери бола);
 • яшлар уьйню тюбюнде ойнайлар – дети играют на полу (болма герек: яшлар жабарда ойнайлар – 409-нчу бет);
 • терекни тюбю – корни дерева (болма герек: терекни тамурлары – 412-нчи бет);
 • ол сени эркинлигингде – это в твоей власти (болма герек: шо сени ихтиярынгда – 471 бет);
 • сени яшавунг мени къолумда (болма герек:къысматынг … – 494-нчю бет).

8. Бир сёзге англатыв берилегенде, шо сёз булан аралыгъы ёкъ мисаллар гелтирилип къалагъан гезиклер къаршылаша:

 • бармакъ – жыйын бугюн де юрюле (54-нчю бет);
 • Солакъны суву Каспий денгизге тёгюле (54-нчю бет);
 • мыйыкъ – ашлыкълар къылчыкъ чыгъарып тура (280-нчи бет);
 • садагъа – оьлюню эливашын бермек (329-нчу бет);
 • сакълав – арив гюнлени къаравуллав (331-нчи бет);
 • сюекйилик май (364-нчю бет);
 • танымакъ – яманны яхшыдан айырып билмек (376-нчы бет);
 • таракъ – хоразны кекели (378-нчи бет);
 • тартмакъ – ичине гьава алмакъ (380-нчи бет);
 • тизим – согъан хасилер (392-нчи бет);
 • толтурмакъ – тапшурувну кютмек; ишни кютмек (399-нчу бет);
 • тутмакъ – ислам динни юрютмек (405-нчи бет);
 • эки шагьат герек – бабушка надвое сказала; вряд ли, едва ли (болма герек: нужны двое свидетелей – 458-нчи бет);
 • эрэрнине эр мыйыгъы битмеген (470-нчи бет).

9. Бир-бир сёзлени бары да маъналары берилмей къала:

 • аминпреданный» деген маънасы берилмеген – 32-нчи бет);
 • оьзтеречеспецифический» деген маънасы берилмеген – 300-нчю бет);
 • сардарнаместник» деген маънасы берилмеген – 337-нчи бет);
 • себелемек («дать очередь» деген маънасы берилмеген – 341-нчи бет);
 • семизплодородный» деген маънасы берилмеген – 341-нчи бет);
 • таварихлетопись» деген маънасы берилмеген – 368-нчи бет).

10. Аваздаш сёзлер кёп маъналы сёзлер йимик берилип къала:

 • алгъа1 – вперёд, алгъа2 – клетка (для телят, ягнят в коровнике, овчарне) (28-нчи бет);
 • сайланыв1 – выбирание, избрание; сайланыв2 – обмеление (330-нчу бет);
 • «тюзлюк» деген аваздашланы эки тюрлю маънасы бир-биринден тюз айырылып гёрсетилмеген.

11. Бир-бирде айрыча хас маънасы булангъы сёзлер бир тамурлу сёзлеге багъышлангъан сёзлюк статьяланы ичинде берилип къала: аювъюзюм (45-нчи бет); сокъуричек, сокъурчычкъан (350-нчи бет).

12. Бир сёзню тюрлю-тюрлю язылышлары ёлугъа:

 • анкабут (33-нчю бет) – гьанкабут (128-нчи бет);
 • Ер юзю (148-нчи бет) – Ерьюзю (149-нчу бет);
 • караим, караимли, караимче (180-нчи бет) – къарайым, къарайымча (218-нчи бет; «къарайымлы» деген сёз буса мунда неге буса да берилмей къалгъан).

13. Бир-бир сёзлер сёзлюк статьяларда мисаллар гьисапда ёлугъуп къалса тюгюл, шолагъа оьзлеге багъышлангъан хас статьялар ёкъ: лопатканы чыргъа тиремек (395-нчи бет); янгы картошка (487-нчи бет); «тун» деген «тум» деген сёзден англатылагъанда йимик гёрсетилген, сёзлюкде буса шолай сёз берилмеген (403-нчю бет).

14. Орус тилден гелген сёзлени язылышында бирлик ёкъ. Масала, бир бетде берилген «шрапнел» деген сёзню къумукъча журасы йымышакъ белгисиз бериле, «штапель» деген сёзнюки буса йымышакъ белги булан бериле (465-нчи бет).

15. Тил булан байлавлу терминлени къолланышында бирлик ёкъ. Масала, синоним, омоним, антоним, падеж йимик терминлени орнуна маънадаш, аваздаш, къаршыдаш, гелиш деген терминлер къабул этилгени ва шолар охутув китаплагъа гиргени кёп бола, шо саялы да шоланы къоллап сёйлеме тюшедир.

16. Сёзлюкге берилген къошумларда да кёп хаталар ёлугъа. Масала:

 • койсу – (болма герек: Койсу – 498, 501, 502, 504-нчю бетлер);
 • Гаджидада с., Гаджимажагатюрт с. (болма герек: Аджидада с., Аджимажагатюрт с. – 500-нчю бет);
 • канал им. Октябрьской Революции (болма герек: канал им. Октябрьской революции – 503-нчю бет);
 • Оьр Къарна й ю. – (болма герек: Оьр Къарнай ю. – 503-нчю бет);
 • Оьтемиш с. (болма герек: Утамыш с. – 503-нчю бет);
 • Сулейман Стальск район (болма герек: Сулейман Стальски район – 504-нчю бет);
 • Таркитав г. (болма герек: Таркитау г. – 504-нчю бет);
 • Чарада с. (болма герек: Чарода с. – 506-нчы бет);
 • Буйнакск район (болма герек: Буйнакски район – 506-нчы бет);
 • оркий (болма герек: оьрткий – 508-нчи бет);
 • Гюсейин (болма герек: Гьюсейин – 512-нчи бет);
 • Гюсен (болма герек: Гьюсен – 512-нчи бет);
 • Олмес (болма герек: Ольмес – 516-нчы бет);
 • Муъминат (болма герек: Мукминат – 521-нчи бет);
 • Умурахил (болма герек: Умурахиль – 522-нчи бет) ва ш.оь.

* * *

Бу оьрде эсгерилген кемчиликлер «Къумукъча-орусча сёзлюкню» янгы тиражында тюзелтилип чыкъма герек. Шолай болгъан сонг: «Негер тарыкъдыр дагъы шоланы гьакъында язып чыкъма?»- деген сорав тувулунма бола. Биринчилей, шо кемчиликлери булангъы сёзлюкню 500 санавлукъ тиражы яйылып, халкъны къолуна тюшюп битген, шо буса башгъа аз санав тюгюл. Экинчилей де, биз ойлашагъан кюйде, тил йимик бек агьамиятлы масъалалагъа бакъгъан якъда гьайсызлыкъ, жавапсызлыкъ, немкъорайлыкъ йимик терс янашывлагъа бирдокъда ёл берилме тюшмей. Шолай янашывлар буса ана тилибизде чыгъагъан газетлерибизде, журналларыбызда, китапларыбызда, гьатта ана тилибизге багъышланып язылгъан илму диссертацияларда да баргъан сайын кёп сезилеген болуп бара. Шоланы алдын алмакъны гьайын этмесе бирдокъда ярамай.

Размещено: 31.07.2013 | Просмотров: 4598 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.