Кумыкский мир

Культура, история, современность

Оьзюню миллетин сюймеген башгъасын да аямас

Россияны Президентини янында иш гёреген гьар тюрлю жамият къурумланы арасында адамны ихтиярларын якълайгъан совет айрыча ер тута. Советни оьзтёречелиги, башгъалыгъы янгыз атында яда шону чалышывуна пачалыкъны башчысы артыкъ тергев берегенликде тюгюл. Гьалиги гьакимиятгъа танкъытлы гёзден янашагъанына да къарамайлы, Кремлде къабул этилегенлени арасында биз эсгереген советни вакиллери айрокъда кёп.

Гьали-гьалилерде Владимир Путинни олар булан ёлугъуву болду. Биревню де бети этилинмей, ачыкъдан юрюлген лакъырда оьзге агьамиятлы масъалалар булан бирге, бу йылдан тутуп, советдеги ишин къойгъанланы гьакъында да сёз чыкъмай къалмады. Айрокъда белгили жамият чалышывчу Людмила Алексееваны арза берип тайгъаныны айланасында хыйлы соравлар тувду. Адамны ихтиярларын якълав гьаракатда 40 йылдан да артыкъ ортакъчылыкъ этеген Л. Алексеева арзасында советни ишине байлавлу англатывлар берегенде, оьзге себеплер булан янаша бу жамият къурумну янгы ортакъчыларын сайлайгъан къайдасына разисизлигин билдире.

Белгили кюйде, бир башлап гьар кандидат Президентни администрациясыны янындан «элекден» чыгъа. Сонг тюрлю-тюрлю тармакълагъа, бёлюклеге гёре пайланып, оланы атлары Интернетни къоллайгъанланы арасына тавушгъа салына. Артыкъ тавуш алгъанлар советге къошула.

«Темиркъазыкъ Кавказда адамны ихтиярларын якълав» деген бёлюкде, алданокъ къаравулланагъан кюйде, тавуш беривде 1-нчи телеканалны мухбири, Максим Шевченко озгъан. Назрандагъы «Машр» деген маданият цетрны башчысы Магьаммат Муцольгов телеэкранлардан сюлдюрю таймайгъан танывлу журналистден бираз артда къалгъан. Аз-кёп буса да 7 процентге ювукъ тавушланы жыйгъан дагъыстанлы адвокат Расул Кадиев оьзюню якъчыларыны тавушларын Магьамматгъа беремен деп советни председателини атына кагъыз язгъан. Тек Р. Кадиевни тилевю тергевсюз къалгъан. Натижада оьзюне 62 адам гиреген советде Кавказ республикаланы бир сама вакили ёкъ.

Ондан къайры да, М. Шевченко Президентни янында иш гёреген Милли аралыкълагъа къарайгъан советни члени де дюр. Охувчулар унутмагъан буса яйда, ачыкъ этип айтгъанда, июнь айны 7-синде къумукълар тамазаланы атындан Кремлге кагъыз бакъдыргъан эди. Кагъызда уллуларыбыз шо советге бизин миллетден айрылгъан адамны къошма кюй ёкъму деп сорай эди. Мен билеген кюйде, Москвадан гьеч сесленив болмады.

Россиядагъы миналы халкъланы айтмагъанда советде курдланы, греклени, кореялыланы, сиянланы, ассирийлилени ва оьзгелени вакиллерине чи ер табылгъан. Сизин республикадан советде уьчев олтура, шо да азлыкъ этеми дейгенлеге дагъыстанлы деген миллет ёкъ деме тюше. Москвадагъы маданият институтну ректору Р. Абдуллатипов – аварлы. Пачалыкъ Думаны миллетлени ишине къарайгъан комитетини башчысы Гь. Сапаралиев – лезгили. Лезгилени милли маданият автономиясыны президенти А.Керимов, эсгермесе де, къайсы миллетден гёрсетилгени булай да англашыла. Гьасиликалам, оьр пачалыкъ ва жамият къурумларда къумукъланы сеси чыгъардай, миллетни дертлери гьакъда уьстюне барып, базып сёйлеп болардай адамыбыз гьалиге ёкъ деген сююнчсюз натижа чыгъарма болабыз.

А яш, сен не сёйлейсен, депутатларыбызны неге гьисапгъа алмайсан деп эришме гьазирлер (балики, мен унутуп къалгъан бусам да ярай) оланы кёмеги, къасты булан чечилген масъалаланы гьакъында язып билдирсегиз гьакъ юрекден къуванар эдим. Мени башгъа ойлар талчыкъдыра. Неге оьрде эсгерилген ва башгъа федерал къурумларда бизин миллетни вакиллери гёрюнмей, бар буса да, неге тавушу чыкъмай, неге олар «согъагъан макъам» кёбюсю гезик «халкъны макъамына» къыйышмай, терсине чыгъа?

Озокъда, биз шолай къурумлагъа янгы адамланы тангланагъан къайдаларыны, кюйлерини бары да сырларын билмейбиздир. Бу масъала сувукъ денгизде юзеген, толкъунланы уьстюнден янгыз кекели гёрюнеген буз тав йимик. Къырыйын-буччагъын эшитебиз, англайбыз, къалгъан яны терен сувда йимик бизин учун къарангы кюйде къала. Балики, бизге шо «инче кабинет оюнланы» билме тарыкъ да тюгюлдюр. Аслусу, къайсы тармакъда да оьрлюклеге етишген инсан милли «тамурларын» бир де унутма герекмей. Оьзюню миллетин сюймейген, сан этмейген гиши башгъа миллетге гьайлы янашар дейгенге мен бир заманда да инанмажакъман.


«Ёлдаш», 29-11-2012

Размещено: 03.12.2012 | Просмотров: 3455 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.