Кумыкский мир

Культура, история, современность

Яшасын «Къумукъ тюз»!

«Къумукъ тюзню» охувчуларына савбол сёз

«Къумукъ тюзню» охувчуларыны алдында мени бир борчум бар: олагъа бир йыл алдын газетден нечик ва неге тайдырылгъанымны англатып, савбол этмегенмен. Шо ишни магъа борч этип бирев де салмагъан, мени оьзюмден къайры. Бир йылны узагъында нече керен шо борчну кютмеге урунсам да, гьислерим гьакъылымдан гючлю болуп, тарыкълы сёзлер чыкъмай тура эди. Шо иш болгъанлы 6-нчы сентябрде бир йыл битди. Дагъы артгъа теберме ярамай.

 2009-нчу йылны сентябрь айында Хасавюрт шагьар администрацияны къарары булан «Къумукътюз» ва авар тилдеги «Насигьат» деген газетлер «Дружба» газетге къошулуп, шону башына да «Насигьатны» баш редактору ва типографияны директору болуп ишлейген Магьамматрасул Шайыхмагьамматов белгиленди.

Лап башында администрация къумукъ ва авар редакцияларда экишер адамны къоюп, «Дружба» газетни ичинде шо эки тилде вкладышлар чыгъагъан кюйде этме сюйген эди. Шогъар къаршы бир нече инамлы далил гелтирилгенде, разилешивге гелдик.

Къумукъ халкъны активинден бир адамлар о замангъы президент Муху Алиевге гьалны англатып, разисизлик билдирип, кагъыз да язгъан эди. Тек «къамушгъа атылгъан окъдан» не пайда болсун?!

Тюзю, башлап мен шо къошулувгъа онча къаршылыкъ да билдирмеген эдим. Не башгъа, газет де бар кююнде чыгъажакъ, типография, бухгалтерия, хозяйство ишлеге башымны да авуртдурмажакъман. Озокъда, къумукъ газетни ихтиярлары кемийгени, биз къыйыкъсытылагъаныкъ яман чы тиеди. «Нетме герек, гьали бары халкъгъа да къыйын. Аслусу — газет сакъланды, адамлар ишсиз къалмады. Гьар заман булай турмас, арив заманлар да гелир» - башлап оьз-оьзюме шулай сабурлукъ сала эдим.

Заман гете туруп, шу гьал мени, менден таба газетибизни, газетибизден таба миллетибизни абурун тюшюрегенни англагъанда, мен болгъан кююмде къаршылыкъ билдирме башладым. Магъа: «Негер тарыкъ сагъа шу эришивлер? Индемей, береген алапасын да алып, къыйышып ишлеп тур. Башгъалар да шолай эте»,- деп «яхшылыкъ ёрайгъанлар» кёп эди. Хасиятыма, тарбияма гёре, мен шолай этип болмай эдим. Оьз топурагъыбызда ана тилибизде чыгъагъан газетибизге де оьзюбюз еслик этип болмай бусакъ, къумукълар, бизин гележегибиз не болур?

Биревлер, мен шанжалын сакъламакъ учун ябуша, дей эдилер. Шанжал учун ябушагъанлар уьстюнде токътагъанлар булан эришеми? Гьакимлер айтгъан-айтгъанны этип юрюмейми?!

Гьалиден 22 йыл алдын газетибизни биринчи номерини баш макъаласында мен шу ишде «къумукъ халкъгъа къуллукъ этивню, гертиге бойсынывну» ёлунда юрюме сёз берген эдим. 21 йылны узагъында шо ёлдан тайышмагъаным булан бугюн оьктеммен. Нечакъы янгылышларым да болгъан, кемчиликлерим де аз тюгюл. Оьзюмню толу кюйде газетни ишине багъышламагъаныма да, бары да болагъанымны этмегениме де мюкюрмен. Нетме герек, мен де девюрню адамы эдим. Кёп толкъунлардан оьтдюк. Оьмюрюмню лап да арив йыллары шу газет булан байланды. Тек бир де миллетиме, охувчума, газетни атына бакъгъан якъда хыянатлыкъ этмегенмен.

Билип-билмей мен хатирин къалдыргъанлар бар буса, гечип къоюгъуз!

Аявлу охувчулар! Эсен-аман яшагъыз! Арив заманлар гележек! Ругьдан тюшмейик! Лап намуслу, рагьмулу, гьалал миллетни Аллагь, эс этип, савгъатламай къойма кюй ёкъ!

Къайда болса да, гьарзаман сизин булан
Рашит Гьарунов

 

Редакциядан:

Биз «Къумукъ тюз» газетни 22 йыллыгъына чыкъгъан байрам номерде Рашит Гьаруновну атын тийишли даражада гёрсетмегенбиз деген пикругъа гелдик. Шолай болмагъы да, биз Рашитни этген ишлерин инкар этип, ол газетге ёлбашчылыкъ этген йылланы ичинде оьтген толкъунланы унутуп тюгюл эди. Ону гьакъында язабыз деп нече урунсакъ да, Рашитни саламатлыгъы да, макътавгъа лайыкълы ишлери бар буса да, оьз ишлерин бир де байракъгъа чанчып, не де халкъгъа малим этип, оьзюне абур-сый излеп юрюме сюймейгенлиги бизин шу ишибизни артгъа теберме борчлу эте эди.

Гертилей де, Рашит Гьарунов яшавуну инг де арив йылларын газетге берген. 25 йыллыкъ чагъында баш редактор болуп, 21 йылны узагъында оьз ишин намуслу кюйде кютюп тургъан. Рашитни ёлбашчылыгъы булан ишлеген йылланы ичинде ол анадаш газетибизге оьзюню авлетине йимик янашагъанын биз де, охувчулар да гьис этмей болмагъанбыз.

Шагьарда биринчилерден болуп Рашит компьютерлер алды ва газетни яшавну бугюнню талапларына жавап берер йимик чыгъарып башлады. Озокъда, о йылларда 8 бет болуп чыгъагъан «Къумукъ тюз» газетни гёрюнюшю кимни де сукъландырар йимик эди.

Рашит бугюнлерде бизин булан ишлемей буса да, ону «Ёлдаш» газетни обозреватели гьисапда чыгъагъан макъалалары ол язып болмай да, оьз ишин кютюп болмай да тайдырылмагъанына шагьатлыкъ эте.

Рашитни сиптечилиги булан газетде жамият Совет къурулуп, иш гёрме башлады. Ону къастлыгъы булан газетден эки бет болуп чыгъагъан программа тайдырылды ва ону орнунда къумукъ культура булан байлавлу асарлар чыгъып башлады. Натижада, газет эркин ва къужурлу макъалалардан топланды.

Озокъда, бир-бир къумукъ гьакимлерибизни кёмеги булан газетни тиражы да артгъан. Рашит ишлейгенде тираж дагъы да артыкъ болмагъа да болар эди, тек ол гьакимлерден табагъы язылывну яны тюгюл эди. Рашит Гьарунов даим де газетге гёнгюллю кюйде язылывну якъчысы болгъан. Олай болсун учун да, газет охувчуланы талапларына жавап береген даражада къужурлу болма тюше. Эндиден сонг де «Къумукъ тюз» Рашит Гьаруновну ёлуна амин кюйде ишлеме умутлу.


«Къумукъ тюз», 21-09-2012 й.

Размещено: 29.09.2012 | Просмотров: 3844 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.