Notice: Undefined index: type in /home/k/kumukiar/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3056
Кумыкский мир | Уллу йыравубузну эсге ала туруп…

Кумыкский мир

Культура, история, современность

Уллу йыравубузну эсге ала туруп…

Гетген жуманы башында А-П. Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрны бинасында белгили йыравубуз, оьтген асруда милли маданиятыбызны оьсювюне уллу къошум этген Татам Муратов тувгъанлы 110 йыл битегенликге байлавлу шатлы жыйын оьтгерилди. Тюзю, залгъа гиргендокъ, ер-ерде олтургъан 50-60-гьа ювукъ къаравчуну гёрюп гёнгюм бузулду. Халкъ бу агьвалатны гьакъында чагъында билген буса, зал адамдан толуп болажагъына шекленмеймен. Шо Маданият министерлигини къуллукъчуларыны янындан йиберилген уллу кемчилик. Эревюллю, пагьмулу адамларыбызгъа шулай янашыв ошамай.

Дагъыстанны милли согъув музыка алатларыны оркестры Татам Муратовну макъамларын согъуп жыйын ачылды. Оьзюню сёйлевюнде Къумукъ театрны чебер ёлбашчысы Айгум Айгумов Татам Муратовну яхшы таныгъанын ва оланы агьлюсю булан тыгъыс къурдашлыкъ аралыкълар юрютгенин эсгере туруп, йырав гьисапда, композитор, режиссёр, актёр гьисапда Татам Муратов бизин маданиятыбызгъа этген къошумну, ону гьар не якъдан да пагьмулугъу, къурумчулукъ бажарывлугъу болгъанны гьакъында айтды. Дагъыстанны Композиторларыны союзуну председатели Рамазан Фаталиев де оьзюню сёйлевюнде Татам Муратовну яратывчулугъуну гьакъында, халкъ макъамларына айланып къалгъан кюйлер булан ол маданият тармакъда этген уллу къошумуну гьакъында хабарлады. Татамны уланы Шарабутдин (Александр) Муратов да атасы булан болгъан агьвалатланы гьакъында эсгере туруп, ону унутмай 110 йыллыгъын белгилейген Маданият министерлигини къуллукъчуларьша, залда жыйылгъанлагъа оьзюню разилигин ва баракалласын билдирди.

Сёйлевлени аралашдыра туруп бизин белгили, аты айтылгъан йыравларыбыз Зайнап Абсаматова, Зоя Чунаева, Асият Кумратова, Гюлханым Гьажиева, Ирада Асварова, Бурлият Магьамматова, Элдархан Казимов ва оьзгелери Муратовну йырларын йырлап къаравчуланы разилигин къазанды.

Бизин мухбирибиз.

Размещено: 24.04.2012 | Просмотров: 3453 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.