Кумыкский мир

Культура, история, современность

Балики, негьакъ къарсалаймандыр...

Гьалиги питне заманларда, гьар адамны йимик, савлай миллетни де хатирин къалдырмагъа бир зат да тюгюл экен. Дагъыстанны халкъларыны арасындагъы эришивлюклер, разисизликлер булай да аз йимик, ерли гьакимият ойсуз къарарланы чыгъарып, ачылгъан ярагъа туз себегендей, милли аралыкълардагъы гьалны дагъы да бек оьрчюкдюре.

Шо якъдан алгъанда, Хасавюртдан бир де къалышмайгъан кюйде, Магьачкъала шагьар администрацияны терс гьаракаты айрокъда разисизликлени тувдура.

Артда этген иши чи - уллу биябурлукъ. Администрация шагьарны лап эсги орамларыны бирисинден белгили инкъылапчы ва жамият чалышывчу Солтансайит Къазбековну атын тайдырып, Дагъыстанны алдагъы баш милиционери, мисгин Адилгерей Магьамматтагьировну атын къойгъан.

Тюзю, шагьар гьакимият булай оюнланы этегени биринчи керен тюгюл. Масала, алдагъы Дударовну атындагъы орам гьали Сулеймановну атын юрюте. Марков орам Данияловгъа айлангъан. Киров орамгъа Гьамитовну орамы дейлер. Бир замангъы гёзел Ленинни атындагъы орамгъа гьали Гьамзатовну проспекти дейбиз. Мен турагъан алдагъы Калининни атындагъы орамгъа да гезик етишмей къалмагъан. Орамны башындагъы уьйлени бирисини тамындагъы "бютюнхалкъ старостаны" сураты тайдырылып, имам Шамилни таш сураты ерлешдирилген.

Воллагь, тахшагьарда А. Магьамматтагьировну атындагъы орам болмаса бир де ярамай деп тута буса, бар чы къыямат чакъы биревню де атын юрютмейген орамлар - Депутатская, Авиационная, Октябрьская, Авангардная, Пролетарская... Дагъы болмагъанда, Дагъыстан булан бир аралыгъы да ёкъ Разинни, Суворовну, Кутузовну, Мичуринни, Пугачёвну атындагъы орамланы атларын алышдырсын. Шолай имканлыкълар да бола туруп, неге шагьар администрация Дагъыстанны айтылгъан, гёрмекли адамы, миллетни гележеги учун чалышгъан, ябушгъан, жанын къурбан этген Солтансайит Къазбековну атын тайдыргъан? Юз тюрлю ойлар геле башынга.

Арбагюн Магьачкъалада энниден сонг ону аты къоюлагъан орамда (уьйлени тамларындан алгъасавлукъда Къазбековну аты ёкълангъан) А. Магьамматтагьировну таш суратыны ачылыву болду. Шогъар байлавлу жыйылгъан белгили адамланы арасында къумукълар да бар эди. Гьатта бирлери чыгъып да сёйледи бугъай. Олар алда бу орамгъа кимни аты къоюлгъанын билмейми экен? Билмей къалмагъа кюй ёкъ.

Макъаламны шу ерине етишгенде токътап, столну уьстюндеги язывларымны ари теберип ойлашаман. Балики, мен негьакъ къувун саламандыр? Карталардан Къумукътюзню аты тайгъанда, савлай ерлени, юртланы атлары къынгырлашдырылгъанда, ёкъ этилгенде къарсаламагьан жамият, шагьарны биргине-бир орамындан миллетини вакилини атын тайдыргъангъа башын авурта турармы? Оьз-оьзюме береген соравларыма мен гьали де жаваплар табып болмай эки янсынлы кюйдемен.


Опубликовано: газета "Ёлдаш/Времена", 18.06.2010

Размещено: 19.06.2010 | Просмотров: 5159 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.