Кумыкский мир

Культура, история, современность

Игит ат токъташдырылгъан гюн

фото 1934-нчю йыл 16-нчы апрелде Центральный Исполнительный Комнтетни къарары булан Совет Союзну Игити (гьали Россияны Игити) деген оьр ат токьташдырылгъан. Шо ат дав агьвалатларда гёрсетген айрыча къоччакълыгъы учун берилген. Уллу Ватан давну йылларында Игит ат минглер булангъы солдатлагъа ва офицерлеге берилген. Къумукълардан шо атгъа бешев ес болгъан - Абдурагьман Абдуллаев, Юсуп Акаев, Иса Солтанов-Кълычев, Элмурза Жумагъулов, Ирбайхан Бийболатов. Артда дав йыллардагъы къоччакълыгъы учун, Союз бузулгъандан сонг Абдулгьаким Исмайыловгъа да Россияны Игити деген ат берилди.

Белгили танкист Элмурза Жумагъуловгъа буса Совет Союзну Игити деген ат 1944-нчю йылда Белоруссияны топурагъында гёрсетген къоччакълыгъы учун берилген. 23 йыллыкъ танкист, пантон кёпюрден Друть оьзенни ариги янына янгыз чыгъып, немислени бекликлерин бузгъан ва совет асгерни алгъа барывуна ёл ачгъан. Шондан сонг командирини буйругъуна гёре, ювукъдагъы юртда ерлешген, йыракъгъа урагъан топларын дагъытгъан. Артындагъы гюн, бирдагъы танк да булан биригип, артгъа тартылып барагъан немислени уллу колоннасын къолгъа алгъан.

Шо оьр ат 76 йыл алда токъташдырылгъан буса да, бугюнлерде де байрам йимик оьтгериле. 16-нчы апрелде "Хасавюрт район" деген муниципал къурулувуну башчысы Ж.Салавовну тапшурувуна гёре, орунбасарлары Вагьит Къасымов, Гьюсенали Абакаров, прес-секретары Акъав Акъавов ва район больницаны баш врачы Анвар Азаматов Игитни къутлама барды.

- Элмурза Биймурзаевич, бугюн сизин байрамыгъыз,- деди В.Къасымов.- Биринчилей, сизин районну башчысы, "Бирикген Россия" деген партияны Политсоветини секретары Ж.Салавовну атындан къутлама сюебиз. Къутлав булан бирге, ол сизге шулай бирдагъы къуванчлы хабарны билдирмекни де тапшургъан. 9-нчу май болгъанча сизге гелеген орамны асфальт этме гёз алгъа тутулгъан. Сизге савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

- Сиз де кёп сав болугьуз,- деди Совет Союзну Игити Элмурза Жумагъулов. - Район администрация магъа гьар заман да тергевюн болдура. Дав йыллар артгъа гете, шонда ортакъчылыкъ этгенлер де кемий бара. Гьар ветеранны уьстюне барып, кююн-гьалын сораса да, шо да давну ортакъчылары учун уллу савгъат.

Гелгенлер барысы да Элмурза Биймурзаевични къутлады, огъар гюллер ва акъча савгъат берди. Алда Уьстюнлюкню байрамы. Район администрацияны башчысыны къарары булан шо гюнню къурумлу оьтгермек учун чаралар гёрюле ва давну бары да ортакъчыларына айрыча тергев берилежек. Районда олар бугюнге 18 адам тюгюл къалмагъан.


Опубликовано: газета "Ёлдаш". 23.04.2010.

Размещено: 24.04.2010 | Просмотров: 3881 | Комментарии: 0

Комментарии на facebook

 

Комментарии

Пока комментариев нет.

Для комментирования на сайте следует авторизоваться.